RODO

Szanowni Państwo,

Realizując obowiązki nałożone na administratorów danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informuję, że pozyskałam Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług prawnych, a w związku z tym posiadają Państwo prawo wiedzieć, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, w związku ze świadczeniem usług prawnych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dalkowska, Aleja Piastów 8/4, 70-331 Szczecin; NIP: 852-235-41-26, telefon: + 48 91 311 12 21; email: dalkowska@dalkowska-jezowska.pl

2. Administrator oświadcza, że nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. d) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy o świadczenie usług pomocy prawnej przez Administratora, chyba, że ich przetwarzanie będzie konieczne po czasie np. w celu dochodzenia roszczeń.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych jeśli nie będzie to wynikało z potrzeby prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług prawnych.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Unią Europejską, np. do Google LLC. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W tym przypadku przekazywane dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt a RODO. Administrator danych wprowadził odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Mogą Państwo otrzymać kopię danych lub informację o miejscu udostępnienia danych.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podanie danych osobowych w związku z zawartą umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy przez Administratora.

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem

Radca prawny

Marta Dalkowska