Usługi dla klientów indywidualnych

Sprawy cywilne

Oferujemy pomoc prawną we wszystkich sprawach cywilnych, a w szczególności prowadzimy następujące sprawy:

 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach odszkodowawczych m.in.  z tytułu wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, wypadków losowych, wypadków przy pracy, z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umów,
 • realizacja roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych od ubezpieczycieli oraz sprawców wypadku,
 • realizacja roszczeń z tytułu kar umownych,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach o ochronę dóbr osobistych, w  sprawach o zapłatę, w sprawach o ustalenie prawa, w sprawach o cofnięcie darowizny; w sprawach o ustanowienie lub zniesienie służebności, w sprawach dotyczących zasiedzenia;
 • przygotowywanie, analiza i opiniowanie wszelkich umów powszechnie występujących w obrocie cywilnym, takich jak np. umowy sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane.

Sąd i komornik

Wspieramy Klientów w sprawach przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz przed organami egzekucyjnymi, a w szczególności prowadzimy następujące sprawy:

 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi m.in. w sprawach cywilnych, sprawach pracowniczych, sprawach rodzinnych, sprawach gospodarczych, sprawach o podział majątku wspólnego, dział spadku, zniesienia współwłasności, sprawach spadkowych,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami administracyjnymi  m.in. w sprawach podatkowych, sprawach administracyjnych,
 • doradztwo i reprezentacja przed organami egzekucyjnymi (komornikami i organami administracji publicznej).

Spadki

Wspieramy Klientów w zakresie prowadzenia spraw spadkowych, a w szczególności w następujących sprawach:

 • doradztwo przy wyborze optymalnych rozwiązań prawnych, które zagwarantują pełną realizację woli w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci,
 • reprezentacja przed sądami powszchnymi i prowadzenie spraw m.in. o dział spadku, prawo do zachowku, wydziedziczenie, jak również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.

Praca

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich problemach z pracodawcą, w szczególności prowadząc następujące sprawy:

 • doradztwo przy zawieraniu, zmianie i rozwiązywaniu umowy o pracę,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach m.in. o  przywrócenie do pracy lub uzyskanie odszkodowania, naruszenie dobór osobistych pracownika, mobbing, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w niedziele oraz święta, wypłatę ekwiwalentu za urlop,
 • doradztwo i analiza umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej pracownika.

Sprawy rodzinne

Oferujemy pomoc i wsparcie w ciężkich momentach życia związanych z realizacją praw rodzinnych, a w szczególności zajmujemy się następującymi sprawami:

 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach m.in. o rozwód, separację, ustalenie istnienia i nieistnienia małżeństwa oraz o unieważnienie małżeństwa,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach m.in. o podział majątku wspólnego (na drodze postępowania sądowego, jak również poprzez umowę intercyzy),
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach m.in. dotyczących władzy rodzicielskiej, pochodzenia dziecka, ubezwłasnowolnienia oraz opieki i kurateli.

Nieruchomości

Doradzamy we wszystkich sprawach związanych z obsługą prawną rynku nieruchomości, a w szczególności prowadzimy następujące sprawy:

 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo i reprezentacja podczas postępowań administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, umów deweloperskich, umów najmu, umów dzierżawy, umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, umów o zarządzanie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji klauzul niedozwolonych, umów o roboty budowlane,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o opróżnienie lokalu, w sprawach o zapłatę czynszu; w sprawach o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań w zakresie ujawniania praw do nieruchomości w księdze wieczystej.

Kontakty z urzędami

Pomagamy we wszystkich problemach związanych z prawem administracyjnym oraz podczas kontaktów z urzędami, a w szczególności w następujących sprawach:

 • reprezentowanie Klienta przed organami administracji państwowej oraz samorządowej m.in. w sprawach z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, spółdzielczego, ochrony środowiska, sprzedaży alkoholu,
 • przygotowywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia,
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie Klienta podczas spraw związanych z zaskarżaniem uchwał jednostek samorządu terytorialnego.

Podatki

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych, a w szczególności uczestniczymy w następujących sprawach:

 • reprezentowanie Klienta podczas kontroli podatkowej i skarbowej,
 • reprezentowanie Klienta podczas postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi,
 • podejmowanie czynności z zakresu optymalizacji podatkowej,
 • opracowywanie wniosków o wydanie intepretacji podatkowych,
 • doradztwo w zakresie interpretacji przepisów podatkowych i wyboru korzystnej oraz bezpiecznej metody ich stosowania, w szczególności w zakresie przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych (tzw. podatek od nieruchomości),
 • reprezentowanie Klienta podczas prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Warto pamiętać, że w przypadku sporu z urzędem skarbowym należy skorzystać z pomocy prawnika już na samym początku, tak by móc zaplanować dalsze działania i określić, jakie są szanse pozytywnego zakończenia postępowania.

Kredyty frankowe

Oferujemy analizę, doradztwo i reprezentację w sporze przeciwko bankom udzielającym kredytów we frankach szwajcarskich, a w szczególności zajmujemy się następującymi sprawami:

 • analiza prawna zawartej z bankiem umowy, zarówno pod kątem zgodności z przepisami prawa jak i występowania klauzul niedozwolonych (skutkujących podważeniem części lub całości umowy),
 • kalkulacja spornej kwoty wykonana we współpracy z Biegłym z zakresu Wyceny i Doradztwa Ekonomicznego,
 • reprezentacja w negocjacjach z bankiem prowadzonych na drodze ugody,
 • doradztwo i reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach o „odfrankowanie” lub unieważnienie umowy.