## Page.php
  • ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) i statusu dużego przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja MŚP (tworzenie, rejestrowanie oraz przekształcanie podmiotu, otwierające możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej, w tym tzw. spółek off shore)
  • Pomoc prawna w tworzeniu powiązań kooperacyjnych i ustalanie istnienia takich powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami
  • Sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży, umów dostawy, umów świadczenia usług badawczo-rozwojowych, umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej, umów dotyczących oprogramowania, umów licencyjnych,   umów o świadczenie usług reklamowych, dokumentów dotyczących innowacyjności zakupywanej i wdrażanej technologii, dokumentów określających komercjalizację wyników prac badawczych i naukowych, dokumentów dotyczących zwiększenia prywatnych nakładów na badania i rozwój (B+R),
  • Pomoc prawna w zakresie wdrażania projektu
  • Pomoc prawna w zakresie rozpoznawania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych
  • Pomoc prawna w zakresie kontroli realizacji projektu
  • Obsługa postępowań odwoławczych dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie obejmującą weryfikację informacji instytucji oceniających wniosek o dofinansowanie w przedmiocie jego negatywnej oceny, sporządzania protestów lub odwołań, prowadzenia spraw sądowo-administracyjnych polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.